Blogi: Alkoholiongelmien tunnistaminen työterveyshuollossa on tärkeää ja ajankohtaista

Etelä-Savon Työterveyden ylilääkäri Jarmo Kuronen kirjoittaa alkoholin ongelmakäytön tunnistamisen tärkeydestä työterveyshuollossa. Lue lisää!

Alkoholin ongelmakäyttö muodostaa suuren sairastumisen, työkyvyttömyyden ja työkyvyttömyyseläköitymisen riskin. Tämän vuoksi on selvää, että työterveyshuollossa olisi tärkeää tunnistaa ne työntekijät, joilla on haitallista alkoholinkäyttöä sekä puuttua haitalliseen käyttöön ohjauksella ja neuvonnalla.

Nuoret miehet kuuluvat yhteen näistä riskiryhmistä, samoin raskaiden fyysisten toimialojen työntekijät. Tutkimuksessamme tutkimme 3086 potilaskäynnin yhteydessä tehtyä nimetöntä kyselyä, joissa arvioitiin potilaan alkoholinkäyttöä. Tutkimuksemme päälöydös oli, että sekä potilaan ikä ja sukupuoli vaikuttavat siihen, miten aktiivisesti alkoholinkäyttö otetaan puheeksi heidän kanssaan. Nuorten miesten kohdalla tämä on tilastollisesti merkitsevä löydös verrattuna kaikkien ikäryhmien naisiin.

Saimme myös muita merkitseviä löydöksiä: esimerkiksi terveyssuunnitelman tekeminen työntekijälle terveystarkastuksessa kannusti arvioimaan hänen alkoholinkäyttöään. Tulos oli myös tilastollisesti merkitsevä (p<0,0001). Monet tekijät ovat verrannollisia myös työterveyshuollon aktiivisuuteen vaikuttaa työntekijöiden alkoholinkäyttöä vähentävästi. Tarvitaan kuitenkin aktiivisemmin suunnata tarkastukset ja neuvonta sairauslomalla oleviin työntekijöihin. Vaikka tulokset osoittavat työterveyshuollon selkeän roolin päihdeongelmien tunnistamisessa, näyttää siltä, ettei valtakunnallisessa päihdeongelmaisen prosessissa ja lainsäädännössä sitä vielä ole.
 
Viitteet:
Kuronen JO, Winell K, Hartsenko J, Räsänen K.  Occupational health care personnel tackling alcohol overuse – an observational study of work processes and patient characteristics. BMC Public Health 2022;22: 67.
 
Päihdehuoltolaki 14/1986: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041

  • 01.02.2022